Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKT

Jakub Fojtík
tř. Masarykova 113
Veselí nad Moravou
napište nám
IČ: 88500489

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 649 Kč
SKLADEM

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detske-pisnicky.cz, jehož provozovatelem podnikatel:

Jakub Fojtík, se sídlem tř. Masarykova 113, 698 01 Veselí nad Moravou,
IČ: 88500489
není plátcem DPH                                   

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Veselí nad Moravou, č.j. ZIV/221/2012/4

Adresa pro doručování: Jakub Fojtík, tř. Masarykova 113, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefonní číslo: +420 776 134 263
Kontaktní e-mail: info@detske-pisnicky.cz 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.detske-pisnicky.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.detske-pisnicky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

6. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu uvedenou kupujícím.

7. V ceně za zboží není uvedeno balné a dopravné.

III. Expedice.

1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je zboží expedováno v obvyklé lhůtě do 8 pracovních dnů po obdržení objednávky (expediční doba je orientační), lhůta počíná bežet následující pracovní den po dni objednání.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. V případě nemožnosti dodat objednané zboží, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. O případné delší expediční lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží, bude kupující neprodleně informován e-mailem.

IV. Reklamace

1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do třech dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady.

2. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.

3. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě vyřízení reklamace u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.

4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

5. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání, chybnou manipulací, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

6. Rozpor s kupní smlouvou.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávají pro použití uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, výměnou věci, její opravou, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. To však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající si vyhrazuje možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na www.detske-pisnicky.cz, tím se však nezbavuje povinnosti pravdivě informovat kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků.

 

V. Vrácení, výměna zboží, odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoliv na IČ). V případě nákupu jako podnikatel (na IČ), se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí dle Obchodního zákoníku a toto právo neplatí. Při vrácení spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky/faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě, že požadujete navrácení finanční částky formou poštovní složenky, uveďte prosím i přesnou adresu uvedenou ve Vašem občanském průkaze. V opačném případě může dojít ke komplikacím na straně České pošty.

2. V případě spotřebitelova odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží písemnou formou doporučujeme formulovat dopis následujícím způsobem:

Využívám svého práva a odstupuji tímto jednostranně od smlouvy číslo (uveďte číslo faktury). Částku za plnění obsažená na této smlouvě (faktuře) požaduji vrátit formou bankovního převodu na účet číslo ________________________ (zde prosím uveďte číslo účtu, na který bude částka poukázána).

V ________________, dne ________________, podpis: ________________

Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem, kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží.

3. Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

4. Adresa pro zaslání je: Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato), zaslat ve vhodném obalu např. v pevné krabici, tak aby zboží neutrpělo při přepravě. Upozorňujeme, že zásilky balené do měkkého obalu nepřevezmeme a vrátí se adresátovi..
V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.).
Prodávající je v případě odstoupení povinen spotřebiteli vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.
Jestliže si kupující zvolí zaslání částky za zboží formou poštovní poukázky, budou z částky odečteny náklady na poštovní poukázku tj. vč. DPH 48 Kč. Vrácení částky na bankovní účet je bez poplatku.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá u smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.

6. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím, má prodávající nárok na úhradu nákladů kupujícím, vzniklou v souvislosti s odesláním zboží. Smluvní strany se dohodly na paušální úhradu ve výši 500 Kč.

7. Opětovné vystavení dokladu, zejména ze spotřebitele na podnikatele (IČ) je zpoplatněno částkou 200 Kč.

Při nesplnění podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží zašleme na náklady kupujícího zpět.

 

VI. Ochrana osobních dat kupujícího

1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail atd.), která jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

2. Prodávající údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky a to pouze v nutném rozsahu.

3. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v internetové prodejně www.detske-pisnicky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

V případě nejasností s těmito obchodními podmínkami se prosím na nás obraťte mailem na info@detske-pisnicky.cz